Zagadnienie przedawnienia jest bardzo ważne zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników. Przedawnienie roszczenia (długu) polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik może bez żadnych konsekwencji odmówić spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela (np. zapłaty faktury, czynszu, raty kredytu, rachunku za telefon). Terminy przedawnienia są różne w różnych sprawach. Aktualnie podstawowy (i równocześnie najdłuższy) termin przedawnienia to 6 lat. Duża część roszczeń to jednak roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które przedawniają się już po 3 latach. Terminy przedawnienia w szczególnych przypadkach mogą być jednak inne od tych dwóch podanych.

Obliczając termin przedawnienia w pierwszej kolejności należy ustalić termin wymagalności roszczenia. Termin ten będzie najczęściej wynikał z faktury, rachunku lub z samej umowy. Następnie do terminu wymagalności należy „dodać” okres przedawnienia. Przedawnienie będzie przypadać na dzień 31 grudnia roku, w którym okres przedawnienia się kończy.

Możliwe jest również przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. W takiej sytuacji przedawnienie liczy się na nowo. Najczęstsze przypadki przerwania biegu terminu przedawnienia to skierowanie sprawy do sądu lub uzyskanie od dłużnika uznania długu.

Zbliżający się termin przedawnienia oznacza dla wierzyciela, że powinien zebrać wszelkie dokumenty związane z jego wierzytelnością i jak najszybciej skierować sprawę do sądu.

Niestety, lecz obecnie na rynku usług prawnych działa wiele firm windykacyjnych, które próbują dochodzić przed sądami przedawnionych wierzytelności. Stąd też za każdym razem, kiedy ktoś domaga się od nas zapłaty należności dotyczących odległych okresów czasu, warto skonsultować ewentualną możliwość powołania się na przedawnienie z prawnikiem.