Postępowanie SądoweUmowy

Wykonawca wadliwie wykonał umowę – co mogę zrobić?

By 7 grudnia 2018 No Comments

Zawarcie umowy zawsze wiąże się z przyjęciem na siebie przez wykonawcę pewnych obowiązków. Szczególny charakter mają umowy, w których dojść może do ich nieprawidłowego wykonania z przyczyn technicznych – takie jak umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane. Warto wiedzieć, co można zrobić w przypadku wadliwego wykonania umowy przez wykonawcę.

Wykonawca jest obowiązany wykonać umowę zgodnie z jej treścią, z zachowaniem należytej staranności. Stąd też w przypadku niezadowolenia ze sposobu wykonania umowy należy w pierwszej kolejności zastanowić się, z czego nasze niezadowolenie się bierze. Jeżeli mieliśmy względem przedmiotu umowy jakieś szczególne (nietypowe) oczekiwania i oczekiwania te nie zostały wpisane do treści umowy, to ich późniejsze egzekwowanie może okazać się trudne. Jeżeli jednak parametry techniczne dzieła wynikają wprost z umowy, z przepisów prawa lub po prostu z zasad wiedzy technicznej, to zasadne jest oczekiwanie, że wykonane dzieło będzie stawiane mu wymagania spełniać.

W przypadku, gdy odkryjemy wadliwość dzieła jeszcze w trakcie jego wykonywania, należy wezwać wykonawcę do prawidłowego wykonywania dzieła i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Jeżeli dzieło ma wady, które ujawnią się już po jego odbiorze, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Natomiast, jeśli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Bez względu czy stwierdzimy wadliwość dzieła już na etapie jego wykonywania, czy też już po dokonanym odbiorze, przed zgłoszeniem reklamacji warto zasięgnąć porady profesjonalisty. Prawnik pomoże ocenić, na ile stwierdzona wada jest istotna, oraz dokładnie pokieruje dalszym postępowaniem. Pomoże również przygotować wszelkie kierowane do wykonawcy pisma (reklamacje, wezwania, oświadczenia).